Разлики между фирма и търговска марка

Разлики между фирма и търговска марка има. Въпреки това най-честият въпрос е: “Има ли смисъл да регистрирам търговска марка, ако вече съм регистрирал фирма (дружество) в Търговския регистър?” Краткият отговор е “да”.

Тази статия цели да обясни защо регистрацията на марка е толкова важна за един бизнес.

Разлики между фирма и търговска марка

Фирма e наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица.

Търговецът има само една фирма – тази, която се вписва в Търговският регистър. Той обаче може да притежава и регистрира много марки.

Задължително е фирмата да е изписана на кирилица. За марките няма такова ограничение. Те могат да се регистрират освен като текст, също и като лого, или комбинация от двете. Виж повече за видовете марки в тази статия.

Фирмата не може да се използва от друго лице – това се квалифицира като нелоялна конкуренция по смисъла на ЗЗК. Търговската марка може да се използва от друго лице – например когато търговецът е сключил договор за лицензия и е преотстъпил ползването на марката доброволно. Това използване винаги става със съгласието на собственика на марката.

Регистрация на фирма и регистрация на търговска марка

Процедурата по регистрация на двата обекта се развива пред различни институции.

Регистрацията на фирма става в Търговския регистър. Регистрацията на марка се извършва в Патентното ведомство, в Службата на ЕС за интелектуална собственост или в друга компетентна институция за търговски марки.

Важно е да отбележим, че фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея. Затова преди избора на фирма се препоръчва проверка в регистрите на търговските марки.

Няма пречка търговското име да се регистрира и като марка. Това би дало допълнителна защита на бизнеса, тъй като ще избегнете някой да развие марка с вашето фирмено наименование.

Срок на действие

Правото на фирма не е ограничено със срок. Срокът на регистрираната марка е 10 години, но може да бъде подновяван неограничено.

Процедура по регистрация на марка

Решил си да регистрираш търговска марка? Виж най-важните 5 стъпки при регистрация на търговска марка.

Можеш да се свържеш и с екипа ни от експерти за безплатна консултация.

 


 

 

Photo by cottonbro from Pexels

 

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.