Разлики между фирма и търговска марка

Има ли смисъл да регистрирам търговска марка, ако вече съм регистрирал фирма (дружество)  в Търговския регистър? Това е въпрос, който често получаваме в практиката ни. Краткият отговор е “да”. 

Тази статия цели да обясни защо регистрацията на марка е също толкова важна за един бизнес, като я разграничи от фирмата.

Фирма e наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. 

Търговецът има само една фирма – тази, която се вписва в Търговският регистър. Той обаче може да притежава и регистрира много марки. 

Задължително е фирмата да е изписана на кирилица. За марките няма такова ограничение. Те могат да се регистрират освен като текст, също и като лого, или комбинация от двете. Виж повече за видовете марки в тази статия.

Фирмата не може да се използва от друго лице – това се квалифицира като нелоялна конкуренция по смисъла на ЗЗК. Търговската марка може да се използва от друго лице – например когато търговецът е сключил договор за лицензия и е преотстъпил ползването на марката доброволно. Това използване винаги става със съгласието на собственика на марката.

Регистрацията на фирма става в Търговския регистър. Регистрацията на марка се  извършва в Патентното ведомство, в Службата на ЕС за интелектуална собственост или в друга компетентна институция за търговски марки.

Правото на фирма не е ограничено със срок. Срокът на регистрираната марка  е 10 години, но може да бъде подновяван неограничено.

Важно е да отбележим, че фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея. Затова преди избора на фирма се препоръчва проверка в регистрите на търговските марки.

Няма пречка търговското име да се регистрира и като марка. Това би дало допълнителна защита на бизнеса, тъй като ще избегнете някой да развие марка с вашето фирмено наименование.


Photo by cottonbro from Pexels

В тази връзка

Към Блога

Защити бизнеса си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай идеите ти да бъдат откраднати. Използвай нашата експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка или дизайн.

попитай ни