Финансиране от ЕС на малки и средни предприятия за регистрация на търговска марка или дизайн

Търговските марки се делят на различни видове според определени критерии. Изборът на правилния вид марка е от изключително значение, тъй като той определя обхвата на предоставената закрила. Тук ще разгледаме най-често срещаните видове търговски марки.

1. Според начина на представянето

Словни марки

Словната марка се състои изключително от думи или букви, цифри или други писмени знаци или комбинация от тях, които могат да бъдат набрани печатно.

Фигуративни марки

Това е марка, при която се използват нестандартни знаци, стилизиране или оформление, или графични елементи, или цвят, включително марки, които се състоят изключително от фигуративни елементи (лога, емблеми и др.)

Комбинирани марки

Включват в състава си както словни, така и образни елементи, като закрилата обхваща тяхната цялост. Това са комбинации от лого и словна част.

Словните, фигуративните и комбинираните марки са най-често използвани и регистрирани в практиката. Свържи се с нас, за да разбереш дали твоята марка попада в някоя от тези категории. 

Триизмерни марки

Това са марки, които се състоят от или представляват триизмерна форма, включително контейнери, опаковки, въпросния продукт или техния външен вид.

Звукови марки

Звуковите марки се състоят изключително от звук или комбинация от звуци.

Цвят или комбинация от цветове

Марки, които се състоят изключително от един цвят или комбинация от цветове.

Марки с мотиви (десен)

Марките с мотиви представляват редовно повтарящ се набор от елементи.

Марки, съдържащи движение

Състоят се от или представляват движение или промяна в положението на елементите на марката.

Позиционни марки

Състоят се в специфичния начин, по който марката е поставена или прикрепена към продукта.

Мултимедийни марки

Марки, които представляват комбинация от звук и изображение.

Холограмни марки

Това е нова категория марки от 2017 г. Холограмната марка се състои от елементи с холографски особености. Пример за холограмна марка е Марка на ЕС № 017993401.

Други видове търговски марки

Освен по горепосочените начини, марката може да бъде представена във всякаква подходяща форма, като се използват общодостъпни технологии, стига тя да може да бъде възпроизведена в регистъра по ясен, точен, самостоятелен, лесно достъпен, разбираем, траен и обективен начин. Идеята е да се даде възможност на компетентните органи и обществеността да определят ясно и точно предмета на защита, предоставен на нейния притежател. 

2. Според предназначението

Индивидуални 

Предназначени са за означаване на продуктите на едно лице. По-голямата част от съществуващите марки са индивидуални. Ако марката е съсобствена на няколко лица, тя също е индивидуална.

Колективни 

Този вид марки отличават стоките и услугите на членовете на едно сдружение от продуктите на други лица. 

Сертификатни 

Позволяват на притежателя да упражнява контрол върху качеството, материала (състава), начина на изработване или други характеристики на означаваните стоки или услуги.

3. Според териториалната защита

Национални марки

Те имат действие в рамките на определена държава. Регистрацията на марка в Българското Патентно Ведомство дава закрила на марката за територията на България.

Марки на Европейския съюз

Регистрацията на марка в Европейския съюз предоставя защита за територията на всички държави членки на ЕС – настоящи и бъдещи. Предимствата от регистрацията в ЕС са, че с една заявка, на достъпна цена собственикът на марка получава всеобхватна закрила на територията на целия Съюз.

Международни регистрации

На база на заявката за национална марка или за марка на ЕС, може да бъде разширен обхватът на закрила на международно ниво, във всяка държава, която е подписала Мадридския протокол.

4. Според предмета на закрила

Съставянето на правилен списък от стоки и/или услуги при подаване на заявка за регистрация на марка е особено важно. Той определя обхвата на закрила на марката. В зависимост от продукта, за който се използват, марките се делят на следните видове:

Марки за стоки

Марки за услуги

Марки за стоки и услуги

 

Свържи се с нас 

Ако се колебаеш коя е най-правилната защита за твоята марка, свържи се с нас.

Екипът ни предлага 15-минутна безплатна онлайн консултация. Запази си час от тук и ни запознай с идеите си. Ние ще ти предоставим информация за подходящата защита на твоя бизнес. 


Photo by Erik Mclean from Pexels

 

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.