Патенти и марки при стартъпите - защита на идеите и привличане на инвеститори

Патенти и марки при стартъпите – възможно ли е регистрираните права на интелектуална собственост да направят един стартъп по-привлекателен за инвеститорите?

Проучване на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС), съвместно с Европейското патентно ведомство (ЕПВ) показва, че шансовете за получаване на финансиране в начален етап от дейността на бизнеса са по-високи за стартъпите, които са регистрирали или са в процес на регистриране на патенти и/или търговски марки. В тази статия ще разгледаме защо бизнесите, които притежават интелектуалната собственост са по-привлекателни за инвеститорите.

Патенти и марки при стартъпите

Стартъпите са млади бизнеси, които се стремят към бърз растеж, най-често посредством иновативен продукт или услуга. Характерно за малките иновативни дружества е, че обикновено започват с малко финансови активи или с други думи – разполагат с лимитирани ресурси. Затова е добра идея да обърнат поглед към активите на интелектуалната собственост на своя бизнес, които се сформират именно от иновациите и креативния бизнес подход. Това са например бранд концепция, технологии, дизайни и др.

За да бъдат иновациите на един стартъп използвани по най-оптимален начин, активите на интелектуална собственост следва да се регистрират като търговски марки и патенти.

В следващите редове ще бъдат разгледани ползите от основните функции на регистрираните патенти и марки.

На първо място, патентите и търговските марки осигуряват на стартъпите изключителното право за предлагане на техните продукти и/или услуги. Това им дава възможност за реализиране на печалба от своите високорискови инвестиции.

Изключителното право върху търговска марка или патент означава, че единствено притежателят на регистрирания обект може да го използва, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица да го използват.

На второ място, проучване на Европейското патентно ведомство показва, че заявителите на европейски патенти са водени от два основни мотива за регистрация на патент:

 • Търговската експлоатация;
 • Предотвратяването на имитация

Тези мотиви са особено важни за малките и средните предприятия (Torrisi et al., 2016; EUIPO, 2016; EPO, 2019; EPO/EIB, 2022). Както споменахме, едно стартиращо предприятие обикновено разполага с лимитирани финансови ресурси. Правилното управление на нематериалните активи, като интелектуалната собственост, може да бъде ключов фактор за бъдещото израстване на бизнеса.

Докато търговската експлоатация е пряко отражение на посоченото по-горе изключително право на притежателя на патент или марка, то предотвратяването на имитация е друга основна функция, която регистрацията на обектите на интелектуална собственост предоставя.

Предотвратяването на имитация на бизнес идеите е особено ключово при стартъпите. Липсата на закрила прави едно стартиращо предприятие уязвимо спрямо конкуренти с по-големи ресурси, които лесно биха могли да се възползват от неговите иновативни идеи, като ги развият по-бързо на пазара. Патентите и марките при стартъпите са защитен механизъм, който служи за запазване както на бизнес интересите, така и на даден пазарен дял.

Не на последно място, важно е да се отбележи, че регистрираните патенти и търговски марки спомагат за осигуряване на “свободата на действие” (от англ. „freedom to operate” или „FTO“).

Свободата на действие защитава развитието на бизнеса и дава сигурност на притежателите на патенти и търговски марки, че тези активи могат да бъдат използвани свободно, без това да нарушава чужди права. Това е важен фактор, който обаче често бива подценяван при започването на бизнес начинание. Но сблъсъкът с вече регистрирани права носи редица усложнения, които биха могли да забавят или дори прекратят последващот0 развитие.

В допълнение, свободата на действие предоставя възможност за навлизане в преговори за т.нар. “кръстосано лицензиране”. Споразуменията за кръстосано лицензиране обикновено се сключват между лица, които притежават патенти в различни аспекти на един и същ продукт. На кръстосаното лицензиране може да се погледне като начин за обединяване на усилията на няколко иновативни бизнеса, за осъществяване на обща дейност, както и постигане на по-добри бизнес резултати.

Изброените основни функции на регистрираните патенти и търговски марки осигуряват редица ползи за стартъпите. Те допринасят за създаване на сътрудничества и лицензионни споразумения, привличане на инвестиции, включително улесняване на технологичните транзакции. Това е от особено значение за иновативни стартиращи предприятия, които в началото се сблъскват с ограничения във финансовите ресурси.

Инвестиции в стартъпи

Финансирането на стартъпи обикновено се осъществява в т.нар. “инвестиционни рундове” или понякога срещано като “серийно финансиране”. Инвеститорите в този тип финансиране подпомагат компаниите да развият своя потенциал и да се превърнат в успешно бизнес начинание.

Инвестиционните рундове обикновено се делят на начално финансиране (“seed funding”), ранно финансиране (“Series A, B”) и финансиране в късен етап (“Series C, D”). Всеки кръг има за цел да осигури финансирането, от което даден бизнес се нуждае, за да достигне до определено развитие.

Проучването на СЕСИС, съвместно с ЕПВ, показва, че най-често финансирането на стартъпите се осъществява в първите инвестиционни рундове, а именно – начално финансиране и ранно финансиране.

Регистрираните търговски марки преди етапа на начално финансиране са около 28% от стартъпите. Заявките за патент са около 10%.

В следващите инвестиционни рундове се наблюдава драстично покачване на заявките за защита на интелектуалната собственост. Стартъпите, които имат заявени и/или регистрирани търговски марки на етап ранно финансиране са около 80%. Заявените патенти са към 45% от броя на стартъпите.

Нарастването на броя регистрирани или заявени права на интелектуална собственост може да се обвърже с постепенното съзряване на стартъпите и преминаването им през инвестиционните рундове. Това отразява развитието на техните иновативни продукти и нарастващата нужда от осигуряване на закрила.

*фигура 8 от проучването на СЕСИС и ЕПВ

Важно е да се отбележи, че често стартъпите не желаят да разходват иначе лимитираните си средства за високи държавни такси и адвокатски хонорари за регистрация. Логично е да изчакат получаване на финансиране, след което да се насочат към съответните процедури.

Затова всички стартъпи със седалище в ЕС могат да получат безвъзмездна европейска помощ за защита на своята интелектуална собственост. Екипът ни съдейства напълно безплатно с получаване на средствата. Свържи се с нас, за да защитиш иновативните си бизнес идеи.

Патентите и търговските марки осигуряват различна закрила на обектите на индустриална собственост на бизнесите. Въпреки това и двата обекта на индустриална собственост потвърждават стремежа към растеж на стартъпа, който е предприел стъпката за защита на своите идеи.

Патенти и марки при стартъпите като сигнал за инвеститорите

По какъв начин правата на интелектуална собственост привличат инвеститори?

Патенти

Патентите се издават за технически изобретения, които отговарят на критериите новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. В допълнение, изобретението следва да предоставя техническо решение на конкретен технически проблем. Тези критерии показват нагледно, че не всяко изобретение е патентоспособно. Заявките за патенти дават на инвеститорите следните сигнали:

 1. Даденият стартъп притежава изобретателски продукт, който е нов и промишлено приложим;
 2. Продуктът ще се ползва с правна закрила и стартъпът ще притежава изключителни права върху него;
 3. Продължителната регистрационна процедура забавя пускането на нови продукти на пазара, което показва стратегическо мислене и приоритизиране на правната сигурност пред бързите печалби;
 4. Затвърждава дългосрочните перспективи на предприятието.

Тоест, патентните заявки са ефективен показател за техническия напредък на даден стартъп и неговата амбиция за последващо дългосрочно развитие и растеж.

Търговски марки

Търговските марки също сигнализират за иновативността на стартъпите. Търговската марка може да бъде използвана като защита от бизнеси, чиито изобретения не са патентоспособни или пък оперират в сферата на услугите. В допълнение, търговската марка може да бъде регистрирана съвместно с патент на дружеството, с оглед по-всеобхватна защита. 

Основната функция на търговската марка е да идентифицира стоките и/или услугите на едно предприятие, както и да ги отграничи от тези на конкурентите. Не на последно място, търговската марка се използва и като означение за качество на дадените стоки и/или услуги. 

В тази връзка, търговските марки дават следните сигнали на инвеститорите: 

 1. Стартъпът притежава отличителност и иновативност от гледна точка на бранд, стоки и услуги;
 2. Търговската марка ще се ползва с изключителни права от нейния притежател, което помага за справяне с конкуренти, имитатори и нелоялни конкуренти; 
 3. Затвърждава дългосрочните амбиции на предприятието за изграждане на бранд идентичност, разпознаваемост на пазара и стремеж към дългосрочен растеж; 
 4. Търговската марка сигнализира за стратегически подход към управлението на бизнеса и неговата интелектуална собственост; 
 5. Показва, че стартъпът е не само иновативен, но и отговорен към своите бизнес активи.

Може да се достигне до заключението, че заявените и регистрираните търговски марки показват достигане до известна степен на “зрялост” на даден стартъп. Те сигнализират на инвеститорите, че компанията е излязла от фазата на ориентиране и е преминала към установяване на ясна посока, присъствие на пазара и обхващане на конкретна пазарна ниша. Това е сигнал, че компанията е на етап разширяване и затвърждаване на търговското си присъствие.

Патенти и марки при стартъпите като гаранция за инвеститорите

На следващо място, патентите и търговските марки могат да бъдат от полза на компании, застрашени от обявяване в несъстоятелност или такива, които са вече във фалит. Обектите на интелектуална собственост са актив, който може да бъде продаден, което служи като гаранция за удовлетворяване на интересите на инвеститорите.

В допълнение, патентите и търговските марки могат да бъдат използвани като обезпечение по заеми на дружеството. Проучване във Франция например показва, че 72% от наблюдаваните дружества са използвали търговските си марки и 26% от тях патентите си по този начин. Това е показало положителен ефект и върху условията на заема, което е изключително важно за малките и средните предприятия.

Не на последно място, правата върху интелектуалната собственост спомагат за преодоляване на информационната асиметрия между стартъпи и инвеститори. Публично достъпната информация за заявени и регистрирани права, предоставена от независими държавни органи, позволява на инвеститорите да се запознаят с потенциала на даден стартъп.

Съответно, защитата на интелектуалната собственост в ранен етап от съществуването на един стартъп работи като достоверен сигнал за инвеститорите. Това предоставя прозрачност за компанията и начинанията ѝ, като включително помага на инвеститорите за вземане на решението за инвестиране в иначе рисковата сфера на стартъпите. 

Заключение

Стартъпите са млади предприятия, които разполагат с лимитирани финанси, а основаването им се гради на техните иновативни идеи и потенциал за растеж. Може да се стигне до заключението, че защитата на идеите под формата на регистрирани права на интелектуалната собственост е ключова за развитието на предприятието. От една страна, правата на интелектуална собственост могат да помогнат с първоначалните финансови затруднения, под формата на обезпечение на заеми. От друга, те могат да служат като гаранция пред инвеститорите за стратегически подход в развитието на дейността, перспективност, изключителни права върху бранда, технологичните изобретения и ефективна защита срещу копиране от страна на конкурентите.

 


 

Image by Mohammed Hasan from Pixabay

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.