Две лица водят опозиция срещу търговска марка

Какво е опозиция срещу търговска марка? Опозицията представлява спор относно правата върху даден търговски знак.

Всяко лице с правен интерес може да подаде опозиция срещу заявена марка. Как обаче се развива едно опозиционно производство и какви са възможните изходи от него? В настоящата статия ще разгледаме стъпките в процедурата пред Българското Патентно Ведомство, съобразно Законът за марките и географските означения (ЗМГО).

Начало на опозиционното производство

Законът предвижда 3-месечен срок, в който заинтересованите лица могат да подадат опозиция срещу търговска марка и нейната регистрация. Срокът започва да тече от деня на публикация на търговската марка.

Тоест, опозиция може да бъде подадена само срещу марка, която е все още в процес на регистрация.

Кои лица са “заинтересовани лица” от започване на опозиция срещу търговска марка?

Заинтересованите лица обикновено са притежателите на друга търговска марка, която е идентична или много сходна на подадената марка за регистрация. Притежателите могат да са както физически, така и юридически лица – фирми. Опозицията е едно от израженията на принципа, че търговската марка дава изключителното право на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я използват за същите или подобни продукти.

Бонус: А знаеш ли, че можеш да подадеш опозиция, дори да не притежаваш регистрирана търговска марка? Това е възможно в случаите, в които дадена марка се състои от или съдържа името на твоето дружество. Например, името на твоето дружество е “Строй Инвест” и откриваш, че е заявена марка “Строй Инвестмънтс”. В този случай ще бъдеш заинтересовано лице, което може да подаде опозиция в рамките на 3 месеца от датата на публикация на марката, на основание чл. 52, ал. 1, т.4 от ЗМГО.

Какво означава марката да е сходна или идентична на вече регистрирана такава?

Въпросът за сходство между марките е многопластов и понякога достигането до решение отнема дълго време дори за експертите към съответните ведомства. Важен критерий, който се взема предвид при всеки казус, е дали e налице вероятност от объркване в потребителите.

Според установената съдебна практика на Съда на ЕС основната функция на марката е да гарантира произхода на продукт или услуга, като същевременно позволява на потребителя, без вероятност от объркване, да направи отграничение от продукти или услуги с друг произход. Тоест, за да се направи оценка на вероятността от объркване, следва да се вземе предвид както степента на сходство между знаците и стоките, така и асоциацията, която потребителите могат да направят между двете марки.

Понятието за вероятност от объркване се отнася предимно до хипотетични ситуации, в които:

  • потребителите директно объркват противоречащите си марки, тоест погрешно считат едната за другата;
  • потребителите правят връзка между марките, които са в противоречие помежду си, и предполагат, че въпросните стоки/услуги са с произход от едни и същи или икономически свързани предприятия.

Развитие на производството по опозиция срещу търговска марка

Първа стъпка в стартиране на производството по опозиция е да бъде идентифицирано потенциалното нарушение на правата върху търговска марка. Това е важен момент, тъй като нерядко възприятието на едно лице за идентичност или сходство се разминава от установените в закона и практиката принципи.

Затова е важно преди да се пристъпи към подаване на опозиция срещу търговска марка, да се проведе консултация със специалист в областта. Добре е да бъдат прецени аспекти като сходство в имената, логата и не на последно място – в класификацията на марките.

Имаш ли нужда от съдействие във връзка с опозиционно производство? Свържи се с екипа ни от специалисти или директно запази своята 15-минутна безплатна онлайн консултация.

На следващо място, се пристъпва към изготвяне на текста на опозицията. Това е дълъг процес, в който следва да се представят задълбочени и аналитични аргументи в полза на лицето, стартирало производството. След това опозицията се подава пред съответното ведомство – Патентно ведомство, Службата на ЕС за интелектуална собственост или друго.

Щом опозицията бъде изпратена към съответното ведомство, то сформира комисия от експерти, които извършват проверка за допустимост и формална редовност. След като бъде установено, че опозицията отговаря на законовите изисквания, експертите изпращат уведомление към отсрещната страна за започналото производство.

Ако опозицията не отговаря на условията за допустимост, производство не се започва. Тоест, експертите установяват, че опозицията не е подадена в срок или пък липсва правен интерес на лицето, което я е подало.

Друга възможна хипотеза е опозицията да е допустима, но да има формални нередовности – например не са посочени стоките и/или услугите, срещу които опозицията се подава. В такъв случай длъжностните лица предоставят едномесечен срок за отстраняване на нередовностите. Ако указанията не бъдат изпълнени в срок, производството се прекратява.

В случай че опозицията отговаря на условията за редовност и допустимост, копие от нея се изпраща на заявителя на марката – обект на опозиционното производство. От този момент започва да тече 3-месечен срок, в който страните могат да достигнат до споразумение.

Споразумение в опозиционното производство

Възможно е опозицията да приключи със споразумение, без да минава през всички последващи етапи, предвидени в процедурата.

До споразумение може да бъде достигнато, когато страните по опозицията навлязат в преговори помежду си и покажат своята готовност за мирно разрешаване на спора чрез сключване на съглашение. Съглашението обикновено се основава на взаимни компромиси и отстъпки.

Сключването на споразумение често е предпочитаният начин за изход от спора. Чрез него страните спестяват време, както и средства. Освен адвокатски хонорари, страната, подала опозицията, ще спести и част от държавните такси. Съгласно националното законодателство при постигнато споразумение половината от платената държавна такса за опозиция се връща на лицето, което я е подало.

Въпреки че споразумението е предпочитаният начин за прекратяване на спора, той невинаги е възможен. Понякога страните не успяват да достигнат до компромис, а в други случаи видът нарушение върху правата на интелектуална собственост не позволява мирното разрешаване на въпроса.

Ако споразумение е невъзможно за постигане, процедурата продължава по законоустановения ред.

Подаване на отговор на опозицията

Лицето, което е подало заявката за марка, обект на опозицията, разполага с 2-месечен срок за отговор. Подаването на отговор не е задължителна стъпка за развитието на опозиционното производство. Въпреки това, правото на отговор е изключително важен начин за излагане на вижданията и аргументите на отсрещната страна по спора.

Изготвянето на отговор е времеемък процес, в който се извършва анализ на спорните моменти в полза на заявителя на марката. Анализът следва да обхване въпроси като липса на сходство между знаците на марките и техните стоки/услуги, както и ниска вероятност от объркване в потребителите.

В допълнение, заявителят може да направи към отсрещната страна т.нар. “искане за доказване на реално използване”. Този иск цели доказване на реално използване на по-ранната марка. Тоест, лицето, което е подало опозицията, следва в 2-месечен срок да представи доказателства, че марката, която е обект на спора, в действителност се използва за стоките/услугите, за които е регистрирана. Възможно е опонентът да не предостави такива доказателства – в този случай опозицията бива отхвърлена. Ако доказателства се предоставят само за част от стоките/услугите, опозицията продължава само относно тези стоки и услуги и се прекратява спрямо останалите.

Важно е да се отбележи, че такова искане може да бъде направено, само когато по-ранната марка е регистрирана поне 5 години по-рано от датата на заявяване на по-късната.

Пример: Подаваш заявка за регистрация на търговска марка “Строй Инвест” на 04.04.2024 г., за строителни услуги, попадащи в Клас 37. Месец по-късно получаваш опозиция от собственика на по-ранна марка с име “Строй Инвестмънтс”, регистрирана на 02.02.2019 г., също за Клас 37. Тъй като марката е регистрирана повече от 5 години по-рано от датата на заявяване на твоята търговска марка, имаш право да подадеш искане за доказване на реално използване.

Становище на опонента

След размяната на книжа, опонентът разполага с последна възможност за отговор. Тази възможност се предоставя, само когато на опозицията бъде отговорено с насрещно становище, в което се съдържат нови факти, обстоятелства и/или доказателства от значение за опозицията.

Срокът за подаване на становището е 1-месечен.

Решение в производството по опозиция срещу търговска марка

След като всички страни са изложили своите виждания относно фактите и обстоятелствата по спора, съставът разполага с 3-месечен срок за постановяване на решение.

С решението опозицията може да бъде уважена или отхвърлена – изцяло или отчасти.

Обжалване на поставеното решение по опозицията

Ако решението на ведомството не е в твой интерес, можеш да го обжалваш, на основание чл. 69, ал. 1, т.3 ЗМГО. Разполагаш с два месеца, а държавната такса е в размер на 160 лв., съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Патентното Ведомство.

Жалбата ще бъде разгледана от друга комисия към Патентно Ведомство или т.нар. “състав по спорове”. Сходно на опозиционното производство и тук отсрещната страна има възможност да подаде отговор, в който да изложи своите виждания относно фактите и обстоятелствата по спора. След това съставът следва да се произнесе с решение.

Решението на състава по опозициите не е окончателно. Ако жалбата ти е отхвърлена, имаш възможност да пренесеш спора към Административен съд София град. Това важи и за отсрещната страна.

Може ли да се избегне навлизането в опозиция?

Има възможности за намаляване на шансовете за навлизане в опозиция. Все пак е важно да се има предвид, че никой специалист не може да гарантира без съмнение, че дадена търговска марка няма да навлезе в опозиционно производство.

Както споменахме, подаването на опозиция е субективно право на всеки притежател на търговска марка. Това означава, че дадено лице може да намери прилики там, където друго не открива. Затова спорът се пренася пред комисия от експерти, които, на основата на закона и практиката, постановяват обосновано решение.

Как могат да бъдат намалени шансовете за получаване на опозиция срещу търговска марка?

Важна стъпка е извършването на предварително проучване на търговска марка. Препоръчително е проучването да бъде възложено на експерт, тъй като се основава на целостта на марката и обхваща всички нейни елементи. Тоест, не е достатъчно при марките да се наблюдава, съответно да липсва, сходство в имената.

В тази статия можеш да прочетеш какво е необходимо да се прецени, за да разполагаш с обстойно предварително проучване.

Проучването ще ти помогне не само да намалиш шанса за навлизане в опозиция, но също така да отграничиш своя бранд от другите на пазара. Все пак търговската марка е знакът, който следва да те отличава от твоите конкуренти. Какъв е смисълът да инвестираш в бизнес, който потребителите биха свързвали друг търговец, а не с теб.

Заключение

В заключение, важно е да знаеш, че всяка 1 от 5 търговски марки навлиза в опозиционно производство. Това е стандартна и често срещана процедура поради големия брой търговски марки и тяхното разнообразие.


 

 

Image by Mohammed Hasan from Pixabay

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.