Проверката на търговска марка намалява рисковете от усложнения в процедурата по регистрация. Възможно ли е друг да е регистрирал подобно на твоето име или лого? Как да провериш дали вече има сходна на твоята идея?

Търговската марка е знакът, който те отличава от твоите конкуренти.

За да бъде брандът ти отличителен обаче, на първо място трябва името или логото да е свободно. В противен случай, ще нарушиш правата на други притежатели на търговски марки. За да извършиш проверка на търговска марка или т.нар. “предварително проучване” и да се увериш, че марката ти е свободна, можеш да се запознаеш с нашия кратък наръчник или да се свържеш с екипа ни от експерти. 

Ако името, което си избрал не е свободно, срещу регистрацията на твоята марка може да бъде подадена опозиция. Опозицията представлява правен спор между притежатели на търговски марки. Той може да забави регистрацията на марка – понякога дори с години.

Не на последно място, необходимо е да се провери дали търговската марка отговаря на законовите изисквания за регистрация. Те са уредени в Закона за марките и географските означения (ЗМГО), в Регламента за марката на Европейския съюз и в други международни актове.

Проверката на търговска марка изисква комплексен подход. Ако проверката показва наличие на по-ранни сходни марки, трябва да се извърши оценка на сходство между марките и оценка на риска за потенциални проблеми. Оценката се основава на целостта на марките и взема предвид следните 4 елемента: 

1. Имена на търговските марки

Търговската ти марка може да представлява само име (словна марка), без лого. В този случай се проверява т.нар. “фонетично сходство” между марките. Преценява се сходството на звученето на марките – колко са дълги имената на марките; колко броя букви и срички имат; колко звуци съвпадат и др.

Например, искаш да регистрираш търговска марка “Белисима”, но проверката показва, че има регистрирана марка “Беллиссимо”. Притежателят на по-ранната марка би могъл да възрази срещу твоята регистрация поради фонетично сходство. Тоест, двете търговски марки имат сходство в имената – сходно звучене, голям брой съвпадащи звуци и др.

2. Изображения на търговските марки

Проверката на търговска марка обхваща и т.нар. “визуално сходство”. Визуалното сходство се преценява, както когато регистрираш лого за своята марка (фигуративна марка), така и когато регистрираш единствено име на марка (словна марка).

Визуалното сходство при словните марки се определя отново от дължината на думите, брой еднакви букви и др.

При марките, които имат лого, проверката за сходство е по-комплексна. Преценката се основава на похватите и начина на изобразяване на образните елементи, както и техните цветове, и композиционно разпределение.

Възможно е марката ти да бъде комбинирана марка – съчетание от име и лого. В този случай, трябва да се преценят и двата елемента, както и какво цялостно впечатление оставя марката.

3. Смисъл на търговските марки

Ако откриеш, че има по-ранна марка, която да е сходна в името и/или изображението на твоята, следващата стъпка е преценката за смислово сходство между марките. Анализът на смисловото сходство на търговските марки е много важна част от проверката на марка.

Търговските марки са смислово сходни, когато могат да бъдат възприети като имащи сходно семантично съдържание. Тоест, трябва да прецениш дали търговските марки носят сходно послание и оставят ли сходно въздействие върху потребителя. 

При преценката за смислово сходство има голямо значение дали сравняваните марки са словни, фигуративни или комбинирани. Важно е да запомниш, че при сравняването на фигуративни или комбинирани марки се преценяват всички елементи заедно. Наличието само на смислово сходство не е достатъчно, за да се приеме, че марките са сходни.

В долния пример можеш да видиш сравнение на марки, които имат както фонетично и визуално, така и смислово сходство: 

проверка на търговска марка

В следния пример ще откриеш марки, които въпреки наличието на фонетично сходство, имат визуални и смислови различия. Поради това марките не се приемат за сходни:

4. Дейност на търговските марки

След преценката на първите три фактора, трябва да се вземе предвид дейността, която търговските марки защитават. Категорията стоки и/или услуги, които марките защитават, също оказва влияние върху цялостната преценка за сходство.

5. Обща преценка на всички фактори

На последно място, след като си преценил всички изброени фактори, остава оценката на вероятността от объркване. Задължително е да провериш дали потребителят може да свърже твоята марка с по-ранно регистрирана. Това е т.нар. “вероятност от объркване” – създаване на погрешна представа в потребителя.

Важно е да имаш предвид, че вероятността за объркване се преценява, когато потребителите ги възприемат поотделно. Например, ако потребител пазарува хранителен продукт с твой етикет, би ли могъл да го обърка с етикет на друг производител?

В следния пример можеш да видиш марки с висока степен на вероятност за объркване: 

Разглеждани заедно, марките могат да бъдат отграничени. Когато потребителят избира списание обаче, би могъл да вярва, че двата вестника са на същите или икономически свързани лица.

Проверката на търговска марка се извършва в няколко различни бази данни.

Българско Патентно ведомство

На първо място, проверка може да бъде направена в сайта на Българско Патентно ведомство.

Българско Патентно ведомство поддържа регистър с търговски марки, в които може да бъде направена проверка на име. Можеш да видиш регистъра на Патентно ведомство тук (линк). Проверката на търговска марка ще ти покаже марки, които са идентични или сходни на твоята търговска марка. Важно е да знаеш, че в регистъра на ведомството ще откриеш търговски марки, които имат действие само на територията на България.

Важно: Липсата на резултати за сходни марки в България не е гаранция, че марката ти е свободна. Възможно е да има регистрирани марки на територията на ЕС или на международно ниво, които да действат на територията на България. Тези права върху марки също могат да попречат на регистрацията на твоята марка.

Службата на ЕС за интелектуална собственост

Като следваща стъпка, можеш да провериш регистъра на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).

Регистърът на СЕСИС съдържа данни за европейски и световни търговски марки. Важно е да отбележиш териториите, за които извършваш проучването, за да филтрираш релевантните резултати.

Можеш да откриеш регистъра на СЕСИС тук (линк).

Световната организация за интелектуална собственост

Ако възнамеряваш да регистрираш марка за територии извън Европа, можеш да направиш проверка в регистъра на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Изпробвай регистъра на СОИС тук (линк).

Гугъл

На последно място, за да сведеш до минимум шансовете за нарушаване на правата на трети лица, можеш да използваш базите с данни на Гугъл. Провери по ключови думи дали има други лица, които използват сходно на твоето име в търговската си дейност.

Възможно е проверката да покаже, че името на търговската ти марка вече се използва от друго лице. В този случай е важно да прецениш всички 4 елемента, които изброихме в секция “Как да направя проверка?”.

Ако решиш да нанасяш промени в бранда си, помни, че най-важното е да провериш дали има “вероятност от объркване” на потребителя. В крайна сметка, търговците следва да се стремят към висока отличителност на марките си. Не би искал някой да обърка твоя бранд с друг на пазара, нали? 

Важно е преценката за сходство между марките да бъде извършена от специалист. В случай че имаш нужда от съдействие, можеш да свържеш с нашия екип от експерти в областта тук (линк). 

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.