счетоводни въпроси търговска марка

За този пост ни гостуват Tax Monkey, които се занимават с данъчно право. Те ще опитат да обяснят какви са данъчните ефекти при регистрация, използване или прехвърлянето на търговска марка.

Как се осчетоводява една търговска марка?

В днешно време всеки бизнес има свой бранд, който развива. Често една компания има дори различни брандове, чрез които предлага различните свои продукти или услуги. Разбира се, с оглед защитата на бранда, е препоръчително той да бъде регистриран като търговска марка. Марката дава определени права на нейния притежател и когато титуляр на тези права е фирма, търговската марка се завежда счетоводно като нематериален актив.

По-конкретно, търговската марка е разграничим материален актив. Това означава, че тя може да се прехвърля отделно от свързан с нея физически актив.

Уточнение за собствеността на марката

Често се случва марката на един бизнес да бъде регистрирана на името на неговите собственици, вместо на самата фирма. Разбира се, в такъв случай съответната марка не може да бъде осчетоводена като актив на фирмата. За да стане тя част от предприятието, е необходимо да се прехвърли от действителния собственик. Това може да стане с продажба, безвъзмездно прехвърляне или апортна вноска.

Лицензията на марката или, казано по-просто разрешаването на ползването й, не я превръща в актив на лицензополучателя.

Как се определя стойността на една марка?

Ще започнем с това, че бизнесът може да придобие правата върху една марка по два начина:

  1. Чрез нейната регистрация;
  2. Чрез последващото й придобиване. 

Начините за оценка на марката като актив са различни според придобивния способ.

Оценка при регистрация

Когато една марка бъде регистрирана, определянето на нейната реална стойност обикновено е трудно. Най-често използваният подход е марката да бъде осчетоводена на база на разходите за нейната регистрация. Тези разходи не включват единствено таксите за регистрация, но също така и хонорар за експерт по регистрацията, ако се ползва такъв. Допустимо е към стойността на марката да се добавят и разходите, които са направени за нейното популяризиране на пазара.

Оценка при последващо придобиване

Ако марката бъде закупена от трето лице, то определянето на стойността е лесно. Записва се просто придобивната цена на марката. Ако обаче марката бъде прехвърлена на фирмата безвъзмездно, тя трябва да бъде оценена. Придобиването на марката като актив без заплащане би довело до счетоводна и данъчна печалба на бизнеса, респективно и по-висок корпоративен данък за годината.

Други способи за оценка

Нормално е с времето една марка да променя своята стойност. Брандът се развива, става разпознаваем и респективно по-ценен. В такъв случай е възможно да се направи и последваща оценка на марката. Това обаче следва да се направи от лицензиран оценител. В противен случай може да бъде използвано за изкуствено увеличаване на имуществото на компанията.

Допуска ли се амортизация на марка?

Търговските марки се регистрират за определено време, но действието им може да бъде продължавано периодично без ограничение. Това означава, че търговската марка има неопределен живот. Това означава, че в общия случай тя не може да бъде амортизирана. В теорията има и становище, че амортизацията на марка е допустима когато е взето решение, че тя ще се използва само за определен период. Подобна хипотеза е възможна при ребрандиране или придобиване на конкурент. В такъв случай може да бъде взето решение марката да се изолзва още, например, само една година, след което да бъде заменена с друг бранд. Мислимо е при подобен казус марката да бъде амортизирана за остатъчния период на полезния й живот, който вече е определен. За нас лично това е по-скоро спорно.

Данъци при продажба на марка

Както вече стана ясно, марката може да бъде прехвърляна. Когато се сключи сделка за един бранд, за марката се определя цена. Тази цена за нуждите на счетоводството и данъците наричаме продажна цена. Балансовата стойност, за която говорихме по-горе при методите за оценка, наричаме придобивна цена. Разликата между продажна и придобивна цена формира печалба или загуба. Те се отразяват на годишния финансов резултат на фирмата, а респективно и на корпоративния данък.

При продажбата на търговска марка от един бизнес на друг следва да бъде начислено и ДДС.

Манипулиране на годишната печалба с продажба на марка

Възможността за оценка и прехвърляне на марката създава предпоставки за манипулация на печалбата на една фирма. Ако, например, дадена фирма има печалба от 100 000 лв. за дадена календарна година, тя ще трябва да плати корпоративен данък от 10 000 лв. (10%). Ако фирмата има марка, която е оценена на 50 000 лв., тя би могла хипотетично да прехвърли на трето лице маркат срещу много по-ниска цена, например 5 000 лв. Така чисто счетоводно фирмата ще генерира загуба от 45 000 лв., която ще намали годишната и печалба. Подобна сделка обаче би била фиктивна, т.е. такава, която се сключва единствено с цел намаляване на дължимия данък. Казано с прости думи, тя няма да бъде призната от НАП.

Лицензия на търговска марка от физическо лице

Както вече споменахме по-горе, даден бизнес може да използва търговска марка и без да притежава правата върху нея. Обикновено това се случва с лицензия като добър пример от практиката е франчайзинга. Възможно е обаче марката да бъде собственост на физическо лице, което да я лицензира на фирмата. В този случай собственикът получава лицензионно възнаграждение. Тъй като по отношение на него се прилага преференциален режим по ЗДДФЛ, с тази практика често се правят злоупотреби. Обикновено собственикът на фирмата регистрира марка, а фирмата му изплаща регулярно възнаграждение за ползването й. Така се избягва плащането на данък печалба и данък дивидент. Това обаче е класически пример за скрито разпределение на печалба, който е незаконосъобразен.

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.