Продажба на търговска марка

Продажбата на търговска марка е договор, с който притежателят на марката (продавач) прехвърля правата върху нея на друго лице (купувач).

продажба търговска марка

Страни по договора за продажба на търговска марка

Продавач на марката може да е само нейният притежател. Той може да е физическо лице или юридическо лице (фирма). Когато собственикът е търговец, марката е част от търговското предприятие и се осчетоводява като нематериален актив. Марката може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.

 

Често се случва марката за определен бизнес да се регистрира на името на неговия собственик. В такива случаи, за да стане марката част от актива на предприятието, тя трябва да му бъде прехвърлена от физическото лице. Това може да стане с договор за продажба на търговска марка или пък безвъзмездно. 

Условия за продажба на търговска марка

За да е възможна продажба на търговска марка, марката трябва да е регистрирана, или поне да е подадена заявка за регистрация. Необходимо е да се сключи договор за прехвърлянето на марката. Този договор се вписва в Държавния регистър на марките пред Патентно ведомство.

 

Важно е, че прехвърлянето има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в регистъра.  За всички трети лица за собственик на марката се счита лицето, което е посочено в регистъра, дори в отношенията между страните марката да е прехвърлена. Освен това всички документи във връзка с марката се изпращат до лицето, което е вписано като неин притежател.

документи продажба търговскаа марка

Документи за продажба на търговска марка

Необходимо е да се сключи договор за продажба на марката на основание чл. 23 от ЗМГО. В него се посочват параметрите на регистрацията на марка, или на заявката за регистрация. 

От момента на сключване на договора за страните възниква задължение да впишат договора в Патентно ведомство. В повечето случаи това се прави от купувача – новия собственик на марката. 

Какво включва процедурата пред Патентно ведомство?

QuestionMarks ще извърши всички необходими действия пред съответните институции, включително:

  • Изготвяне на необходимите документи за продажба на търговска марка;
  • Входиране на документите пред Патентно ведомство по електронен път;
  • Проследяване на процедурата;
  • Предоставяне на клиента на уведомлението за вписване на прехвърлянето на марката;

Екипът ни разбира, че следенето на срокове и комуникацията с институции може да бъде твърде досадно и ​​времеемко занимание. За да не изпускаш повече законоустановените срокове, повери тази част на QuestionMarks. 

Колко ще ми струва?

Държавните такси за вписване на прехвърлянето на марка са 60 лв.

Хонорарът на QuestionMarks е в размер на 300 лв. В цената се включва подготовка на всички необходими документи и входирането им в Патентно ведомство.

Екипът ни предоставя безплатна първоначална консултация. 

Защо QuestionMarks?

Създадохме QuestionMarks, мотивирани от желанието да помагаме на бизнеса със закрилата на интелектуалната собственост. Всяка добра идея се нуждае от солидна правна защита, затова се стараем да направим процеса по регистрация на марки и дизайни лесен, приятен и лишен от бюрокрация. Преди регистрацията възникват редица въпроси. Можем да ти дадем нужните отговори, защото се стремим към:

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.