Промяна на адрес и име на притежател на марка

 

 

Промяна в адреса или името на притежателя на марка могат да настъпят по всяко време от съществуването на марката.

Без значение дали марката е в процес на регистрация, или вече е регистрирана – тази промяна задължително трябва да бъде вписана в Патентно ведомство.

промяна адрес марка

Какви промени могат да настъпят относно притежателя на марка

Информацията за заявените и регистрираните търговски марки е публична. Всеки може да провери данните за собственика на марка в Държавния регистър на марките към Патентно ведомство.

Във всеки момент от живота на търговската марка могат да настъпят промени в статуса на нейния заявител или притежател.

Всяка промяна в статуса на собственика или заявителя на марка подлежи на вписване в Патентно ведомство. Такива промени могат да са:

 • Промяна на името на притежателя на марката;
 • Промяна на адреса на притежателя на марката;
 • Промяна в правната форма – например фирмата от ЕООД става ООД.

 

В Закона за марките и географските означения (ЗМГО) се съдържа изрична разпоредба, която задължава маркопритежателите да информират Патентно ведомство за промени в името и адреса си. На практика тази разпоредба се отнася до всякакви промени, включително промяна на правната форма на фирмата.

Вписването трябва да бъде заявено в срок от 1 месец от извършване на промяната.

Негативни последици от неизпълнението за вписване на промени по марка:

 • Изпускане на важни срокове. Всички документи във връзка с марката се изпращат на нейния притежател на последния адрес, който е посочен в Патентно ведомство. Без значение е дали промяната на адреса е била отразена в Търговския регистър или на друго място. Патентно ведомство изпраща документите на последния адрес, който е вписан за търговската марка. Ако не е направена промяна на адрес на марка, това може да доведе до изпускането на крайни срокове и неблагоприятни последици за притежателя на марката.
 • Проблеми при идентифициране на собственика в административни и съдебни производства. Вписаните данни в Регистъра на марките се приемат за верни до доказване на противното. Ако в статуса на собственика е настъпила промяна и тя не е била отразена, могат да възникнат усложнения при доказването при евентуално производство пред съд или държавна институция.
 • Усложнения при извършване на други вписвания в Патентно ведомство. Например при подновяване на марка, Патентно ведомство може служебно да следи дали посоченият адрес за марката съвпада с актуалния адрес на притежателя. Ако има разминаване, Патентно ведомство може да откаже да извърши подновяването.
 • Неправилно отразяване на адреса в търговски сделки. Ако сключваш сделки с търговска марка – например ако я лицензираш, или пък продадеш – в договора ще бъде посочен адресът на собственика, който фигурира в Патентно ведомство. Това би довело до допълнителни усложнения при изпълнението на договора или изпращане на кореспонденция между страните.

Кога да пристъпя към вписване на промени относно търговска марка?

 

Законът изисква промяна в адрес на марка и на име на притежателя на марка да бъдат вписани в срок от 1 месец от извършване на промяната.

Важно е да отбележим, че вписването на промените в Патентно ведомство се извършва независимо и отделно от вписването в Търговския регистър по партидата на търговеца.

промяна адрес марка такса

Какви са държавните такси за вписване на промяна за марка

Държавните такси за вписване на промяна в адрес на марка и име на собственик са 50 лв. Тази такса се прилага и за други промени в статуса на собственика и заявителя на марка.

Какво включва услугата по вписване на промени относно притежателя на марка

QuestionMarks ще извърши всички необходими действия пред съответните институции, включително:

 • изготвяне и входиране на документи;
 • проследяване на процедурата по вписване на промени;
 • периодично информиране на клиента за движението на процедурата;
 • предоставяне на клиента на уведомление за вписване на съответната промяна.

Екипът ни разбира, че следенето на срокове и комуникацията с институции може да бъде твърде досадно и ​​времеемко занимание. За да не изпускаш повече законоустановените срокове, повери тази част на QuestionMarks. 

Защо QuestionMarks?

Създадохме QuestionMarks, мотивирани от желанието да помагаме на бизнеса със закрилата на интелектуалната собственост. Всяка добра идея се нуждае от солидна правна защита, затова се стараем да направим процеса по регистрация на марки и дизайни лесен, приятен и лишен от бюрокрация. Преди регистрацията възникват редица въпроси. Можем да ти дадем нужните отговори, защото се стремим към:

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.