Договор за лицензия на марка

Договорът за лицензия на марка е такъв, с който притежателят на марка разрешава на друго лице да я използва срещу възнаграждение.

 

Какво е договор за лицензия на марка

С договор за лицензия на марка притежателят на търговска марка разрешава на друго лице да я използва срещу заплащане. Лицензионен договор може да бъде сключен за всички или за част от стоките и услугите, за които е регистрирана марката. Лицензията може да се отнася за цялата територия, за която марката има действие, или пък само за част от нея.

Пример: Притежаваш търговска марка в ЕС, която е регистрирана за клас 3 (козметика) и клас 25 (облекло). С теб се свързва белгийска фирма опит в продажбата на дрехи и иска да сключите лицензионен договор, за да използва твоята марка срещу заплащане. Договорът може да се сключи само за стоките от клас 25 и само за територията на Белгия.

Форма на договора за лицензия на марка

Договорът за лицензия на търговска марка трябва да бъде сключен в писмена форма. Ако марката е съвместно притежание на няколко собственици, е необходимо писмено съгласие на всеки от тях.

Съдържание на договора за лицензия на марка

Задължително съдържание на договора

Лицензионният договор на марка задължително трябва да съдържа следната информация:

 • Данни за лицензодателя и лицензополучателя – име/фирма, ЕГН или ЕИК, адрес;
 • Данни за търговската марка – име и регистров номер;
 • Срок на договора;
 • Подпис на страните.

Тази информация подлежи на вписване в Регистъра на марките. Извън това, договорът може да съдържа и други данни.

Допълнително съдържание на договора

Обикновено в договора се посочва видът на лицензията – изключителна или неизключителна. Ако не е посочено друго, лицензията се счита за неизключителна. 

Всякакви ограничения по отношение на територията или стоките и услугите, за които собственикът разрешава ползване на марката, трябва да се посочат изрично.

Договорът съдържа и уговорка относно възнаграждението за ползването на марката.  То обаче не е сред елементите, които се вписват в Регистъра на марките. Възнаграждението за използването на марката може да бъде уговорено по различни начини:

 • фиксирана сума;
 • процент от реализираните от лицензополучателя приходи от продажбата на стоки/услуги, обозначени с търговската марка;
 • годишна вноска и др.

Видове лицензия на марка

Лицензията на марка може да бъде изключителна и неизключителна.

Изключителна лицензия

Когато лицензодателят предоставя изключителна лицензия, той няма право да преотстъпва същите права на други лица по време на действие на договора. Собственикът на марката ще може да я използва в своята дейност, но само ако изрично си е запазил това право. Лицензополучателят на изключителна лицензия от своя страна може да преостъпва ползването на марката с договор за сублицензия.

Неизключителна лицензия 

Притежателят на марката си запазва правото както сам да я използва, така и да предоставя лицензии на други заинтересовани страни.

Вписване на договора за лицензия на марка

Договорът за лицензия на търговска марка трябва да бъде вписан в Държавния регистър на марките към Патентно ведомство. Искането може да бъде подадено както от лицензодателя (собственикът на марката), така и от лицензополучателя. 

Обикновено в Регистъра се вписва само извлечение на договора, което съдържа задължителната информация, посочена по-горе. Всякакви конфиденциални договорки между страните, като например цената на договора, могат да бъдат обект на отделен договор. Те не подлежат на вписване и не са публични. 

Важно е, че вписването на договора за лицензия на марка има значение за противопоставимост.  Договорът за лицензия има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър на марките. 

Държавни такси за вписване на договор за лицензия на марка

За вписване на лицензионния договор в Държавния регистър на марките се заплаща такса в размер на 60 лева. Когато лицензополучателите са повече от един, за всеки от тях се дължи отделна такса.

Екипът ни разбира, че следенето на срокове и комуникацията с институции може да бъде твърде досадно и ​​времеемко занимание. Ако се нуждаеш от изготвяне на договор за лицензия на марка, или от вписване на договор в Регистъра на марките, повери тази част на QuestionMarks. 

Екипът ни ще извърши всички необходими действия пред съответните институции, включително:

 • изготвяне и входиране на документи;
 • проследяване на процедурата по вписване;
 • периодично информиране на клиента за движението на процедурата;
 • предоставяне на клиента на уведомление за вписване на лицензионен договор.

Защо QuestionMarks?

Създадохме QuestionMarks, мотивирани от желанието да помагаме на бизнеса със закрилата на интелектуалната собственост. Всяка добра идея се нуждае от солидна правна защита, затова се стараем да направим процеса по регистрация на марки и дизайни лесен, приятен и лишен от бюрокрация. Преди регистрацията възникват редица въпроси. Можем да ти дадем нужните отговори, защото се стремим към:

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.